събота, 13 април, 2024
- Реклама -
НачалоЗдравна политикаИзвестяват ни с SMS за поставена диагноза

Известяват ни с SMS за поставена диагноза

Всички лични здравни данни наа едно място – това е възможно от 15 април 2013 г., след като НЗОК започна да издава безплатно код за достъп до личното здравно досие в интернет. Интересът на хората е много голям, казват от здравната каса. Затова още веднъж коментират най-често поставяните за досието въпроси.

Как се влиза в досието?

Всички здравноосигурени граждани, както и тези, чиито здравноосигурителни права са прекъснати, имат възможността за бърз и цялостен онлайн достъп за ползваната от тях медицинска и дентална помощ през последните 5 г. За целта те трябва да имат уникален код за достъп (УКД) до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Всеки гражданин може да разгледа своето електронно здравно досие от интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, като въведе уникален код за достъп (УКД), един от следните идентификационни номера – ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ), както и символите, които се изписват на екрана. Друга възможност е през страницата на Credoweb – линка към пациентското досие.

Как да получим своя уникален код?

Уникалният код е 10 символен буквено-цифров код, който се издава безплатно от всяка районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо гражданинът да подаде заявление за издаване (по образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу представяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ).

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник, който следва да се легитимира с документ за самоличност. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по образец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя.

УКД служи за достъп и до личните данни на лицата, за които притежателят му е направил избор на личен лекар – деца до 18-годишна възраст, лица на които е настойник или попечител и в други случаи, при които е допустимо да се прави служебен избор на лекар. След навършване на 18-годишна възраст, на децата се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните лични данни в ПИС се прекратява.

Каква информация съдържа електронното здравно досие?

В електронното здравно досие се съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките – от 2009 г. досега. В електронното здравно досие към настоящия момент има информация за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на дентална помощ през последната година. Няма давностен срок за данните, които се съхраняват в електронното здравно досие за дейностите, извършени от договорните партньори на НЗОК.

Как да научим за настъпили промени в електронното здравно досие?

Системата позволява гражданите да получават уведомления за настъпили събития (напр. за извършена промяна в пациентската листа), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18-годишна възраст или подопечно лице (напр. уведомление за правото на периодични профилактични прегледи). Нотификациите ще се извършват по два начина: чрез имейл (безплатно) или чрез SMS (предварително направен абонамент).

Имаме ли право да получим достъп до ПИС на НЗОК чрез УКД, ако здравноосигурителните ни права са прекъснати?

Да, това е възможно. Право на достъп до ПИС на НЗОК чрез УКД имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурителни права са прекъснати.

Кога не можем да влезем в електронното си здравно досие?

За някои браузъри се изисква рестартиране, за да влезем в своето електронно здравно досие. Ако и след това излезе съобщение за грешка, трябва да активираме линка Continue to this website (not recommended) и да продължим с въвеждането на УКД, ЕГН и символите, които се изписват на екрана. Ако на екрана на нашия компютър излиза съобщение: „Тази свързаност със сайта е несигурна“, следва да натиснем бутона „ПРОДЪЛЖЕНИЕ“ /CONTINUATION/. Когато се появява надпис „Невалиден captcha код – моля, опитайте отново“, това означава, че не сме въвели правилно символите. В полето „Идентификатор“ се изписва ЕГН, а не кодът от картинката. Под картинката изписваме посочения съответен код.

Защо не можем с личния си електронен подпис да проверим здравното си досие?

Достъпът до здравно досие с УЕП се осъществява с помощта на Java-аплет. За целта е необходимо потребителят да разреши активирането на Java-аплет за прилагане на УЕП, като натисне с мишката върху появилия се черен квадрат. Като резултат системата визуализира форма с два радио бутона, от които потребителят избира откъде да вземе частния ключ – от смарт карта или от файл.

Къде в София можем да получим УКД?

Адресите, на които в София може да подадем заявление за издаване на УКД са: РЗОК София-град 1408, ул. „Енос“ 12-14, както и в нейните регионални офиси: ДКЦ №20 в кв.„Красно село“, ДКЦ №25 в кв. „Младост“, ДКЦ № 18 в кв. „Подуяне“, ДКЦ №12 в кв.„Люлин“ и ДКЦ №8 в кв. „Надежда“.

Защо и двамата родители не могат да разглеждат данните в електронното здравно досие не детето?

Само родителят, който е направил избор на личен лекар на детето има право на достъп до неговото електронно здравно досие. Ако родителите са разведени, този, на когото са присъдени родителските права за отглеждане на детето има достъп до данните му в електронното досие. В случай, че личният лекар е избран от другия родител, който след развода няма родителски права, този, който отглежда детето, може да направи нов избор на личен лекар, за да има достъп до електронното му здравно досие. Избраният личен лекар може да е същият, при който и до развода е било записано детето.

Какво да направим, ако открием, че в електронното ни досие има невярна или непълна информация?

За всяко несъответствие между получена медицинска помощ и отразените дейности в електронното здравно досие можем да подадем жалба в районната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка и писмено ще ни информират за резултатите от нея.

Как личният ни лекар или другите лекари, които посещаваме, могат да получат достъп до нашето електронно здравно досие?

За да може лекарят да разгледа здравното досие, това трябва да стане с нашето изрично съгласие. Изпълнителите на медицинска помощ следва да имат валиден електронен подпис.

Кога в досието можем да видим информация за проведените ни прегледи и изследвания, които сме извършили през текущия месец?

Информацията в досието се актуализира всеки месец, следващ предходния, след като изпълнителите на медицинска помощ отчетат дейността си в РЗОК и тя им бъде заплатена.

Можем ли сами да променим УКД?

Не е възможно сами да променим УКД. Персонализираната информационна система на НЗОК предоставя възможност за деактивиране на кода при компрометиране или по заявление на здравноосигуреното лице. В случай на промяна на ЕГН, личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП може да се издаде нов код по реда, описан по-горе.

Можем ли да получим УКД чрез упълномощено от нас лице?

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез упълномощен от лицето пълномощник. В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. За всеки конкретен случай, с оглед обстоятелството, че УКД позволява достъп до данни относно здравето на физическо лице (чл.5, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни), обемът на представителната власт на пълномощника е определен от това, което упълномощителят е изявил изрично в пълномощното. Пълномощникът следва да се легитимира с документ за самоличност. Пълномощното се съхранява като част от административната преписка.

СНИМКА: ТК

Свързани публикации
- Реклама -

ПОПУЛЯРНИ

НОВИ

- Реклама -