НЗОК: Хората оставени да се лутат сами в системата, здравните грижи са все по-зле

PRINT

Проблемите в здравеопазванетто у нас са добре известни, липсва обаче воля за справяне с тях. Това стана ясно от презентация на подуправителя на НЗОК – д-р Динчо Генев, изнесена на Първа годишна конференция на тема „Иновации и добри практики в здравния сектор“. Тя бе организирана от в. „Капитал“. 

Основните проблеми пред здравната система и стабилността на НЗОК, които се дължат най-вече на липса на визия за развитие на системата и консенсус в обществото. Това са:
 неадекватност и/или недостиг на ресурси – човешки, финансови, материално технически, информационни и организационно-управленски;
 несъответствие между структура (лечебни и здравни заведения) и търсене на здравни услуги – йерархичната (пирамидална) структура не съответства на търсенето – поради неефективна първичната медицинска помощ повишено търсене на специализирана и високоспециализирана помощ от населението;
 липса на хоризонтална интеграция и взаимодействие;
 неадекватни решения, свързани с регионалното (териториалното) разположение – Националната здравна карта е само пожелателен инструмент за управление без реални възможности за въздействие;
 липса на партньорско отношение от страна на съсловните и пациентските организации – засилване на лобистки интереси и професионален егоизъм;
 свръхокрупняване или раздробяване (разпокъсване) на структурни елементи и връзки – напр. създаване на множество структури по инвазивна кардиология;
 човешки ресурси – недостатъчен капацитет и аналитичен потенциал, недостиг на лекари в НЗОК, което занижава контрола на качеството, както и отнети законодателно правомощия по контрол върху дейността и качеството;
 слабости в информационната система и недостатъчно развити „бизнес“ процеси в информационната система на НЗОК. Липса на връзки с останалите информационни системи, както и недостиг на средства за техническа поддръжка и обновяване поради насочване на средствата към здравноосигурителните плащания.

Ключовите предизвикателства пред институцията са свързани и с:

 Демографското застаряване и намаляване на броя на населението в активна възраст, което ще окаже влияние върху пазара на труда и върху социално-осигурителната система;
 Повишаващата се заболеваемост в областта на хроничните неинфекциозни заболявания, множественост на заболяванията при едно лице, хронификацията на заболяванията, което често води и до състояния на трайна неработоспособност и необратими увреждания;
 Недостатъчното осигуряване на здравната система с финансови и човешки ресурси и нови технологии и иновации;
 Недобре работещо управление и несигурна законодателна среда;
 Повишаващи се потребности на населението и съответно повишаваща се неудовлетвореност от предоставените услуги;
 Повишаващи се нива на рисковете, свързани с околната среда и поведенческите фактори, влияещи върху осигуряване на благоприятни условия на живот и труд на населението;
 Повишаващ се брой на рисковите и уязвимите групи от населението и на маргинализация на част от тези групи, свързана с ниво на образованост, доходи и т.н.;
 Недостатъчна подготвеност на здравната система и на работещите в нея да се справят с посочените предизвикателства;
 Неподготвеност на структурите на гражданското общество да посрещнат предизвикателствата на утрешния ден, свързани със здравето на нацията.

Д-р Генев очарта и възможните подходи за решаване на проблемите, като:

 Преоценка на здравните потребности на населението и анализ и прогноза на необходимите средства по осигуряване на адекватни здравни услуги;
 Създаване на нови модели на поведение на здравната система и нови видове здравни услуги, насочени към стимулиране на процесите на осигуряване на здравни грижи за младите, майките и децата в ранна възраст (стимулиране на раждаемостта), както и на създаване на модели за дългосрочна грижа при възрастните 65+ с цел преодоляване на дисбаланса между активната хоспитализация и дългосрочната грижа;
 Преодоляване на влошеното взаимодействие между нивата на медицинската помощ – извънболнична, болнична;
 Засилване на ролята и дейността на общопрактикуващите лекари;
 Преодоляване на диспропорцията между предлагането на болнични лечебни услуги, предимно в болниците за активно лечение, за сметка на дългосрочните грижи, рехабилитацията и възстановителните грижи след прекарано остро заболяване;
 Преодоляване на влошеното взаимодействие между видовете грижи – медицинска, здравна и социална – създаване на нови модели на поведение и нови стандарти в тази насока;
 Преодоляване на клиничната насоченост на поведение и съответно заплащане на медицински услуги и процедури, откъснати от контекста на цялостната грижа на пациента – въвеждането на подход за цялостна координирана и дългосрочна грижа.

За да се постигне всичко, описано по-горе са необходими неотложни законодателни инициативи:

 Нов закон за спешната помощ
 Промяна на ЗЛЗ или приемане на нов закон за болницата
 Промяна на ЗЗО или приемане на нов Кодекс за здравното осигуряване, включващ и допълнителното доброволно здравно застраховане съвместно с МФ , МТСП и КФН
 Нормативно уреждане на основните пакети за медицинска помощ. Създаване на възможности за осигуряване на интегрираната дългосрочна здравна грижа. Да се помисли за създаване на здравно-пенсионен пул, осигуряващ възможност за заплащане на този вид грижа – съвместно с МТСП
 Нормативно уреждане на инвестиционните процеси, регистрацията и акредитацията на ЛЗ
 Промяна на ЗЗ относно здравната информация, електронно здравеопазване и оценка на здравните технологии
 Нормативно уреждане на проблемите относно медицинската професия – помощник лекар, парамедик и т.н., както и тяхното обучение и признаване на квалификаците
 Нормативен анализ и уреждане на проблемите с реимбурсирането на лекарствата – множество комисии по цени, по прозрачност и т.н. Да се помисли за създаване на електронна борса с помощта на стоковите борси.

[Общо: 0    Средно: 0/5]
НЗОК: Хората оставени да се лутат сами в системата, здравните грижи са все по-зле беше последно модифицирана от: ноември 11th, 2015 root

Още

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *