Реклама
Начало Здравна политика Сменяме джипито до края на юни

Сменяме джипито до края на юни

0
преглед пациент лекар
Реклама

От 1 до 30 юни всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ) има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК. Той е поместен в секция „Вие питате“.

При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента. Това става по служебен път, а здравноосигуреното лице трябва да впише своите лични данни във формуляра за смяна. От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ) трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която човекът е направил новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на здравноосигурителната система и здравно обслужване от новия си личен лекар.

Актуализираните данни се нанасят в здравната книжка на пациента, като тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. На новоизбрания личен лекар трябва да се предостави извлечение с копия от медицинската документация. Те се изготвят от предишния личен лекар. Хронично болните пациенти предоставят на новоизбрания личен лекар за попълване своята рецептурна книжка.
При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право да направи временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с НЗОК. При този избор лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение на територията на цялата страна. За целта трябва да попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар.

Реклама

Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар. Важна подробност е, че при извършване на временен избор гражданите се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.

Според влезлите в сила нови условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, пациентите ще могат да ги получават на територията на цялата страна. Досега рецептурните бланки за тях можеше да се изпълняват само на територията, на която ЗОЛ е направило избор на ОПЛ. Нововъведението е изключително улеснение за пациентите, особено в случаите, когато им се налага да пътуват. 

Следващата смяна на общопрактикуващ лекар е през декември.

Реклама

Exit mobile version