Реклама
Начало Здравна политика ТЕЛК мотае с години хора с увреждания

ТЕЛК мотае с години хора с увреждания

0
безплатни прегледи
Реклама

Правата на хиляди хора с увредания и техните семейства са нарушени заради големи забавяния в сроковете за насрочване на дати от ТЕЛК и НЕЛК. В повечето случаи те не се спазват. Като забавянията в значителен брой случаи са драстични, защото достигнат и до една година от подаване на документите. Това посочва в пореден свой сигнал до институциите омбудсманът Диана Ковачева.

Три месеца също са много дълъг срок

„Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне от ТЕЛК и НЕЛК от датата на постъпване на медицинските документи, при липсата на адекватна финансова подкрепа през този период, също е твърде дълъг. Той е предпоставка за нарушаване на правата гражданите, които за времето до постановяване на експертното решение са лишени от възможността да ползват свои права на хора с увреждания.“ В това е категорична Диана Ковачева.

Тя посочва, че органите на медицинската експертиза не търсят варианти да информират гражданите, които трябва да се явяват на преосвидетелстване, преди изтичането на текущото им експертно решение в подходящ срок, за да не се допуска прекъсване.

Реклама

„Видно от постъпилите жалби и сигнали, гражданите са уведомявани едва след изтичане на срока на трайно намалената им работоспособност/вида и степента на увреждане. Много от тях тепърва подават документи за преосвидетелстване. Така, те следва да изчакат насрочване на дата минимум 3 месеца, а в повечето случаи – и по-дълго“, пише омбудсманът.

Сериозен проблем с изтеклите експертни решения

Към момента остава сериозен проблемът с изтеклите експертни решения след 30 юни 2022 г., които не са  удължени служебно. Така хората с увреждания на практика са оставени без средства за периода до постановяване на ново експертно решение.

Въпреки приетите изменения в нормативната уредба за медицинската експертиза, още не е преодолян проблемът с кадровия недостиг в ТЕЛК.

„Има сериозен недостиг на педиатри, които да участват при експертизата. Това е сред основните причини за забавяне освидетелстването и преосвидетелстването от ТЕЛК при деца до 16 години“, пише Диана Ковачева.

Произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК дълго време след подаването на документите е много сериозна предпоставка за необективни решения поради динамиката на здравословното състояние на съответния гражданин.

Протакането на ТЕЛК и НЕЛК не са засегнати в наредбата

„В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми не са адресирани. Смятам, че е добре да бъдат обсъдени възможностите писмата за необходимостта от явяване за преосвидетелстване да бъдат изпращани значително по-рано. Сроковете в отделните Регионални здравни инспекции бъдат съобразявани с констатираните забавяния в областта“, категорична е Ковачева.

Забавянето при освидетелстването или преосвидетелстването на гражданите с увреждания има неблагоприятно отражение върху възможностите им да упражняват правата си в периода, през който нямат валидни експерти решения. Хората с увреждания, които за първи път трябва да се явят на освидетелстване от ТЕЛК са сериозно ощетени.

Поради липсата на експертни решения тези хора са лишени от  пенсии, месечна финансова подкрепа, карти за паркиране, пътуване и други, и са принудени сами да се справят с предизвикателствата. Не по-малко ощетени са и хората с увреждания, които следва да се явят на преосвидетелстване и на които ТЕЛК им насрочват дати със сериозно забавяне.

За периода до произнасянето на ТЕЛК и издаването на новото експертно решение гражданите са възпрепятствани да упражняват и други права като ползване на лична помощ. Те са по Закона за личната помощ, данъчни облекчения и преференциални карти за пътуване с обществен транспорт и паркиране в съответните общини. Включват още ползване на облекчения за издаване на документи за самоличност, освобождаване от заплащане на винетен стикер и др.

Обръща сериозно внимание и на факта, че  хората с увреждания могат да ползват само част от правата си по време на обжалване на експертното решение пред НЕЛК, но само ако в оспорвания акт на ТЕЛК са им определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

„Следва да се отбележи, че в такива случаи се отпуска пенсия, но в намален размер и е възможно да се ползват права като месечна финансова подкрепа, на основание чл. 112, ал. 9, изр. 1 от Закона за здравето и в резултат на отправените от омбудсмана препоръки за правилно тълкуване и прилагане на разпоредбата. За останалите права, които човекът с увреждания е ползвал на основание по-висок процент в предходно експертно решение, той е принуден да чака произнасянето на НЕЛК и впоследствие на съда“, допълва общественият защитник.

При връщане на случая в ТЕЛК хората остават без никаква подкрепа

Друг проблем, поставен от омбудсмана, е в случаите, при които се отмени експертното решение от НЕЛК и се върне на ТЕЛК за ново произнасяне. За периода до новото произнасяне от ТЕЛК, гражданите остават дори и без отпусканата им до момента подкрепа под формата на пенсия за инвалидност и месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания.

„Необходимо е да бъдат извършени изменения, чрез които да се преустанови практиката за повторно връщане на преписките от НЕЛК на ТЕЛК, като случаите се решават по същество в максимално кратки срокове“, настоява проф. Ковачева.

Допълва, че след произнасянето на органите на медицинската експертиза и влизане в сила на експертните решения дължимата месечна финансова подкрепа по закон се изплаща със задна дата, както и полагащите се пенсии за инвалидност, но редица друга права, които не са ползвани в периода на разглеждане на случая от ТЕЛК/НЕЛК, обаче остават без възможност да бъдат компенсирани. Такива са ползване на лична помощ или асистентска подкрепа, платените средства за винетка или карта за градския транспорт.

Забавянето за конкретните работодатели също е затруднение заради спазване на изискванията за квотите по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.

„В предложенията за изменения в Наредбата за медицинската експертиза, публикувани от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане на 11.11.2022 г., тези проблеми също не са адресирани. Във връзка с изложеното, смятам, че ще е подходящо да бъде обсъдена възможността при забавяне при насрочването на дати от ТЕЛК да бъде признавана валидността на последните експертни решения на ТЕЛК на гражданите – за периода до произнасянето на медицинската комисия, като всички получени от човека с увреждания помощи и плащания не му се търсят при евентуална промяна на процента вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност, защото той на практика е бил добросъвестен“, пише Диана Ковачева.

В становището си тя е категорична, че са необходими и изменения, чрез които да се позволи на хората с увреждания да ползват и останалите си права без прекъсване и да могат да бъдат компенсирани при неоснователно забавяне от компетентните органи.

Остава сериозен проблемът и с медицинската експертиза

Често на хората с увреждания се определя по-нисък процент вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност

„Анализът на жалбите за последните четири години показа, че причина за определянето на по-нисък процент в преобладаващата част от случаите са приетите с Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерски съвет промени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), когато бяха променени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“, подчертава омбудсманът.

Допълва, че това е довело до лавина от жалби от граждани, основно по повод намаляване на процента на степента на увреждане при преосвидетелстване или от определен нисък процент при първично освидетелстване, поради неотчитане на съпътстващите увреждания.

Припомня, че след оценката на въздействието на промените и внесени от омбудсмана становища и препоръки, беше прието Постановление №139 от 6 юни 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, според което се взимат предвид и съпътстващите увреждания, но само при лица, които имат две и повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка са посочени 50% и над 50%.

Посочва още, че след препоръка на омбудсмана на 12 юли 2021 г. Министерски съвет приема постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, с което бяха увеличени процентите за някои заболявания/увреждания и посочен пожизнен срок.

„За съжаление, въпреки внесеното становище, методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти не беше променена до момента“, подчертава проф. Ковачева.

Тя е категорична, че е необходимо регламентирането и на възможност, след изтичане на предходното експертно решение и при подадени документи за преосвидетелстване, гражданите да могат да ползват своевременно своите права като хора с увреждания и да им бъде оказана социална подкрепа до постановяване на ново експертно решение и влизането му в сила.

Реклама

Exit mobile version