Общи условия

Сайтът www.bolenzdrav.com е собственост на „Гама“ ЕООД. Като собственик „Гама“ ЕООД си запазва правото да прави промени в данните, условията, текстовата и снимковата информация на сайта без предварително да уведомява за това неговите потребители.

С посещението си на сайта, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с условията за ползване на уебсайта.

Авторско право

Цялото съдържание на този уебсайт, с всички статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици.

Вие ИМАТЕ ПРАВО да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАКОНА.

Вие НЯМАТЕ ПРАВО да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и снимковия материал или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без да упоменете като източник, че съответната информация е взета от нас (www.bolenzdrav.com) и да посочите линк, водещ към нас, или без да имате предварително писмено разрешение от „Гама“ ЕООД.

Връзки с други сайтове

Връзките в настоящия сайт към други сайтове са създадени за удобство за потребителите. „Гама“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Връзки към този сайт могат да се създават свободно, но само в документи и интернет страници, които съдържат само вярна или правилно цитирана от този сайт информация, и тя да е подходяща за всички възрастови групи. Не е разрешено да се поставя линк към този сайт от други информационни източници, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Неприкосновенност на личните данни

„Гама“ ЕООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите, съдържата лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по имейл.

Отговорности

„Гама“ ЕООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална всекидневно обновявана информация на сайта си, при ползване на достоверни, утвърдени и компетентни източници, което не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски.

„Гама“ ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

Цялата информация на този сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Публикуваната информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

„Гама“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.